+48 608 363 782 / 32 206 71 24
·
kancelaria@martaimiolczyk.pl
·
ul. Małachowskiego 1A, 41-200 Sosnowiec
Porady prawne

Mediacja

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, alimenty) i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Korzyści z mediacji
Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.


Adwokat Marta Imiołczyk – Porębska posiada uprawnienia mediatora.
Mediator jest wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach

W 2020 roku została wpisana na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie (www.centrummediacji.nra.pl) oraz na listę Centrum Mediacyjnejgo przy Izbie Adwokackiej w Katowicach (www.adwokatura.katowice.pl).

Jako specjalizacje wiodące w mediacji wskazać należy prawo cywilne, gospodarcze i karno – gospodarcze. Jednakże, na życzenie stron lub zobowiązanie sądu, jest możliwość przeprowadzenia mediacji w innych niż wskazane gałęzi prawa. Mediator prowadzi mediacje zarówno sądowe (ze skierowania do mediacji przez sąd), jak i umowne (kiedy strony same decydują się na pozasądowe rozwiązanie sporu na podstawie umowy o mediację).

W 2020 roku mediator uzyskała rownież uprawnienia do prowadzenia mediacji w sprawach karnych.

Każdorazowa mediacja umowna prowadzona jest na indywidualnie uzgodnionych przez mediatora ze stronami warunkach, w tym w kwestiach finansowych.

Mediacja prowadzona na zlecenie sądu posiada uregulowane wynagrodzenie dla mediatora w odrębnych przepisach.

Spotkania mediacyjne odbywają się w siedzibie kancelarii mediatora w Sosnowcu przy ulicy Małachowskiego 1A. W ramach wzajemnych uzgodnień stron z mediatorem, miejsce mediacji może zostać odmiennie uzgodnione. Jest również możliwość przeprowadzenia mediacji w formie zdalnej za pośrednictwem środków jednoczesnego komunikowania się stron i mediatora (na przykład za pomocą komunikatorów i programów komputerowych umożliwiających prowadzenie wideokonferencji).

Dane kontaktowe pozostają takie same jak w przypadku klientów kancelarii w zakładce – kontakt.